Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONLINE FIRE PROTECTION GROUP BVBA

Versiedatum: 29/04/2021

1. TOEPASSING

1.1. De rechtsverhouding tussen de ONLINE FIRE PROTECTION GROUP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 5, ingeschreven in de KBO en het BTW register met nummer BE0833.079.055 (hierna genoemd ‘OFPG’) en de Klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’ of ‘de Overeenkomst’).

1.2. Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

1.3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing:

  • Op diensten die door OFPG in België worden geleverd en die via de website of in een winkelpunt worden geboekt (eenmalig of doorlopend) (hierna ‘de diensten’, bv. onderhoud, plaatsing);
  • Op bestellingen van producten die worden geplaatst in een winkelpunt of via de webshop van OFPG (hierna ‘de producten’, bv. brandbeveiligingsmateriaal) en in België worden geleverd.

De voorwaarden dienen telkenmale te worden aanvaard door de Klant, bij ondertekening van de bestelbon, dan wel bij online boeking via de website. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door OFPG, dan wel worden ze geacht te zijn aanvaard door de Klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, hierbij bepaald op 7 kalenderdagen. De Klant verzaakt hiermee aan de algemene of bijzondere voorwaarden die vermeld zouden staan of die hij zou vermelden op zijn eigen commerciële documenten of in zijn briefwisseling.

1.4. OFPG behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen zonder dat enige kennisgeving noodzakelijk is.

1.5. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of het boeken van een opdracht, al dan niet via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, desgevallend met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. OFPG draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant. Indien de Klant namens een rechtspersoon handelt, zal hij te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de Klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van OFPG. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als uitvoeringstermijn betreft en vervallen na 28 dagen tenzij een andere datum tussen partijen werd overeengekomen.

2.2. De overeenkomst komt tot stand:

  • Ingeval van de online bestelling van een product of dienst, op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd of wordt verstuurd naar het e-mailadres zoals opgegeven door de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.
  • Ingeval van een aankoop of bestelling in een winkelpunt, van zodra de Klant de offerte ondertekend aan OFPG overhandigt of toestuurt per e-mail of per post. OFPG overhandigt of stuurt nadien een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst aan de Klant naar het door deze laatste opgegeven e-mailadres.

2.3. Alleen producten en diensten die uitdrukkelijk vermeld zijn in de offerte of in de orderbevestiging, zijn inbegrepen in de overeenkomst. Alle wijzigingen en bijkomende prestaties - om welke reden dan ook - vallen buiten de oorspronkelijke overeenkomst en worden bijkomend aangerekend.

2.4. De risico-overdracht van de producten vindt plaats op het moment dat de aangekochte producten geleverd worden op het door de Klant opgegeven afleveradres of door hem worden afgehaald in een winkelpunt.

3. PRIJZEN

3.1. De toepasselijke prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn deze die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen OFPG en de Klant, exclusief transport, verpakking, BTW of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van de Klant zijn (zoals bv.REPROBEL,…). Het is OFPG toegestaan om speciale aanbiedingen te promoten, conform artikel 2.1. van de Voorwaarden.

3.2. OFPG neemt de leveringskosten voor bestellingen vanaf een bedrag van 50 EUR (incl. BTW) ten laste. Retourkosten zijn altijd ten laste van OFPG, behoudens in het geval van art. 8 van deze Voorwaarden.

3.3. Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers voor de leverings- of installatiedatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de Overeenkomst zonder dat de Klant op basis hiervan de beëindiging van de overeenkomst kan vorderen.

3.4. De prijs voor te leveren diensten (bv. onderhoud of keuring van brandbeveiligingsmateriaal), kan worden aangepast rekening houdend met het aantal te leveren prestaties (een of meerdere te keuren producten).  

 

  1. BETALING

4.1. Ingeval van online bestelling van producten, vindt de betaling plaats direct na de bestelling, waarna de klant een factuur ontvangt voor het betaalde bedrag.

OFPG biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen (Bancontact, Mastercard, Visa). Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van OFPG, verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

Geen enkele online bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen, behoudens voorafgaande afwijkende afspraken tussen partijen, schriftelijk vastgelegd.

4.2. Ingeval van bestellingen in een winkelpunt van OFPG, kan de Klant zowel cash als via Bancontact betalen.

4.3. Ingeval van eenmalige diensten, worden deze na afloop van de opdracht door OFPG aan de Klant gefactureerd. OFPG behoudt zich evenwel het recht voor om, voor de aanvang van één opdracht en/of tijdens een lopende opdracht één of meerdere voorschotten te vragen.

Ingeval van doorlopende diensten worden deze periodiek door OFPG aan de Klant gefactureerd, waarbij de periodiciteit en het bedrag in onderling overleg tussen partijen worden bepaald.

4.4. OFPG aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

5. FACTURATIE

5.1. Behoudens de online aankoop van een product (in welk geval de Klant onmiddellijk moet betalen om het product te kunnen bestellen) of behoudens een andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de facturen betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

5.2. Bij gebreke aan een betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 12% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 150,00 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant.

5.3. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van OFPG te voldoen, behoudt OFPG zich het recht voor de verdere uitvoering van de diensten op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. In ieder geval is de Klant alle bedragen verschuldigd voor de door de OFPG verrichte prestaties en gedane uitgaven, met inbegrip van de (buiten-)gerechtelijke kosten.

5.4. Elke niet-betaling van een factuur voor de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door OFPG expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten.

5.5. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

5.6. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven of via een e-mail aan OFPG te worden gericht. Protest na deze datum wordt als onbestaande beschouwd.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. De geleverde producten blijven, zelfs na incorporatie, eigendom van OFPG tot de integrale betaling (hoofdsom, kosten en interesten) van de producten door de Klant (niettegenstaande het risico voor verlies en/of vernietiging van de goederen vanaf de contractsluiting gedragen worden door de klant). Tot dan is de klant niet gerechtigd zich van de goederen te ontdoen.

7. UITVOERING VAN DE DIENSTEN

7.1. De door OFPG geleverde diensten kunnen eenmalig of doorlopend zijn zoals de periodieke onderhoud van het brandbeveiligingsmateriaal van de Klant.

Indien het gaat om doorlopende diensten, zal de Overeenkomst gesloten worden voor een vaste duurtijd van 1 jaar en wordt deze termijn automatisch met 1 jaar verlengd na afloop van de initiële termijn. De verlenging van de Overeenkomst kan worden vermeden mits opzeg via aangetekend schrijven of invulling van het daartoe bestemde formulier op de website van OFPG (https://www.brandbeveiligingshop.be/opzeggen/) ten laatste 3 maanden voor het verstrijken van de lopende termijn. De Overeenkomst mag worden opgezegd door beide Partijen met een opzegtermijn van 3 maanden en mag ook onmiddellijk worden beëindigd door beide Partijen in geval van grove nalatigheden of tekortkomingen vanwege de andere Partij of in geval van een gewone nalatigheid of tekortkoming indien deze 20 dagen na ingebrekestelling niet kon worden verholpen, daarin begrepen het onbetaald blijven van facturen. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen opeisbaar en mogen alle geleverde Diensten die nog niet gefactureerd werden, gefactureerd worden.

7.2. OFPG houdt zich aan de bestelling van de Klant, zoals deze ontwikkeld werd op basis van het overleg met de Klant. Gedurende de uitvoering van de bestelde diensten, zal dan ook regelmatig overleg met de Klant plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de diensten worden uitgevoerd.

7.3. OFPG spreekt in onderling overleg met de Klant een datum af voor de uitvoering van de diensten. De Klant kan de gemaakte afspraak éénmalig kosteloos annuleren voor zover hij OFPG hiervan minstens 72 uur op voorhand hiervan verwittigt. Bij annulatie minder dan 72 uur voor de geplande afspraak is de Klant een bedrag van 100 EUR (excl. BTW) verschuldigd. Deze vergoeding, vermeerderd met de verplaatsingskosten van OFPG is eveneens verschuldigd voor zover de Klant niet op de gemaakte afspraak aanwezig is, er na 2 pogingen geen afspraak gemaakt kan worden, of indien de bestelde diensten op de afspraak niet kunnen worden uitgevoerd, om redenen die aan te Klant te wijten zijn.

7.4. OFPG kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van de diensten. OFPG is gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden en zij dit noodzakelijk vindt, en dit onverminderd de verplichting tot betaling door de Klant van de tot op dat ogenblik verrichte prestaties en gemaakte kosten. Alle aanbiedingen of planningsafspraken worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering wordt opgegeven.

7.5. De maximale werkhoogte voor de uitvoering van diensten bedraagt 4 meter boven de begaanbare grond.

8. LEVERING VAN PRODUCTEN

8.1. Leveringen van bestelde producten vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres, op straffe van een forfaitaire vergoeding van 100 EUR (excl. BTW) ingeval van opgave van een verkeerd leveringsadres door de Klant. De Klant is gehouden steeds de toegang te verzekeren tot het gebouw of de werf waar de levering dient te gebeuren, en de nodige maatregelen te nemen opdat OFPG de bestelde goederen kan leveren.

8.2. OFPG verbindt zich ertoe om binnen de 30 kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te leveren in België. Partijen kunnen evenwel schriftelijk een langere termijn overeenkomen.

8.3. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een indicatief karakter. In geen geval zal de Klant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de Overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangegeven termijnen. Deelleveringen zijn toegestaan.

8.4. OFPG kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van de levering.

8.5. De Klant is verplicht de bestelde producten binnen een termijn van 30 kalenderdagen na levering af te nemen. Bij gebreke daarvan is OFPG gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

8.6. OFPG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die door haar werd aangesteld. De aansprakelijkheid van OFPG blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Klant werden ontvangen.

8.7. Indien de door OFPG geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant besteld heeft, dan moet dit zo snel mogelijk en binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst via een e-mail gemeld worden aan OFPG. Klachten die buiten deze termijn worden ontvangen, worden als laattijdig en dus onbestaande beschouwd.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1.  De prestaties (uitvoering van diensten of levering van producten) worden door OFPG – of door de door haar aangestelde derde(n) – uitgevoerd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (inspanningsverbintenis).

9.2. De Klant garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. OFPG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

9.3. OFPG is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant noch is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde (zoals, niet limitatief, onderhoud, wijziging of reparatie anders dan door of in opdracht van OFPG uitgevoerd, alsook installatie en/of gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard, of ingevolge een ontwerp, materiaal- of fabricagefout aan het product), ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

9.4. OFPG kan, behoudens ingeval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van OFPG of van haar aangestelden.

9.5. De aansprakelijkheid van OFPG is aldus beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd, behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door OFPG krachtens de overeenkomst.

9.6. OFPG zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade. Evenmin kan OFPG aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige oproeping en/of tussenkomst van hulpdiensten, om welke reden dan ook.

9.7. Indien de aansprakelijkheid van OFPG wordt weerhouden, is deze er enkel toe gehouden de gebreken te verhelpen dan wel de prijs van het product of de opdracht terug te betalen.

9.8. Wat betreft de webshop van OFPG: deze is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over haar producten en activiteiten en verwijst in dit kader naar haar Disclaimer. OFPG kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

9.9. OFPG doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat haar website en webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen, buiten de schuld van OFPG, de toegang tot de site onderbroken wordt. OFPG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop noch door de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen.

10. OVERMACHT EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van hen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken uitvoerende personen, uitzonderlijke weersomstandigheden, totale of gedeeltelijke stakingen die de opdracht kunnen impacteren, epidemieën, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, diefstal, blokkering van het computer-, IT- of telecommunicatiesysteem, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere Partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen. Deze elementen ontslaan OFPG aldus van het nakomen van de overeengekomen uitvoeringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

10.2. Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan een maand. In dat geval is de Klant gehouden OFPG te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is. 

10.3.  Ingeval van annulering van de Overeenkomst (en in aanvulling op de annulering van een afspraak conform artikel 7 van deze Voorwaarden) door de Klant wordt, 30% van de offerteprijs (inclusief BTW) met een minimum van 100 EUR als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht, onverminderd het recht van OFPG om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden. Onder annulering door de Klant, worden eveneens de gevallen verstaan waarbij de eventuele levering of uitvoering niet mogelijk zou zijn door toedoen of nalaten van de Klant.

10.4. OFPG is gerechtigd de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, zonder reden en zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding ontstaat voor de Klant, mits naleving van een redelijke opzegtermijn hierbij bepaald op 30 dagen.

Daarnaast is OFPG gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven in geval van faillissement, vereffening, staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het vermogen van de Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen of indien hij handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

Indien de opzegging het gevolg is van een tekortkoming door de Klant, kan deze laatste geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de betaalde bedragen.

11. HERROEPINGSRECHT EN WAARBORGEN

11.1. De Klant, particulier, kan, zonder opgave van reden, beroep doen op zijn herroepingsrecht binnen de 30 kalenderdagen na de dag waarop de aangekochte goederen werden geleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, behoudens in geval van artikel VI.53 WER, en enkel voor zover het niet gaat om producten die volgens de specificaties van de Klant, particulier, zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Indien op één van de producten van OFPG geen verzakingsrecht van toepassing is, wordt de Klant hiervan verwittigd voorafgaand aan zijn bestelling.

De klant wordt geadviseerd om de goederen, voor zover mogelijk, in originele verpakking en oorspronkelijke staat retour te sturen. Mocht het product niet in originele staat retour gestuurd worden, dan is de klant aansprakelijke voor de waardevermindering van de geretourneerde goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.2. De Klant dient OFPG in elk geval via ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn wens om beroep te doen op het herroepingsrecht. De Klant dient de goederen terug te brengen naar OFPG of naar OFPG te zenden, in welk geval de kosten van de verzending door OFPG zullen worden gedragen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij voorkeur te worden gevoegd bij de retourzending. De risico-overdracht vindt pas plaats op het moment dat de goederen werden afgeleverd op het door OFPG opgegeven retouradres. 

Indien geen waardevermindering van de geretourneerde goederen is opgetreden, zal de volledige aankoopprijs (inclusief verzendkosten, zonder de bijkomende kosten) in dat geval door OFPG worden terugbetaald aan de Klant, binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling door OFPG. De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier als dat de oorspronkelijke betaling door de Klant werd ontvangen.

11.3. De waarborg op het materiaal of de goederen beperkt zich tot de periode die gedekt is door de waarborg van de leverancier of van de fabrikant zelf, met een wettelijke minimumgarantietermijn van 2 jaar, zonder dat van OFPG een hogere schadevergoeding of verdere tussenkomst kan worden geëist. De waarborg vervalt daarenboven door: onkundig gebruik, nalatigheid of beschadiging van welke aard ook; normale slijtage; vreemde personen (anderen dan OFPG of de door haar aangestelde derden) aanpassingen of herstellingen te laten uitvoeren; bij niet afsluiten/opzeggen van een dienstenpakket bij ontbreken van de oorspronkelijke factuur. In geval het een bestelling door een Klant, particulier betreft, kan deze zich steeds beroepen op de rechten die hem toekomen kracht de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies BW.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door OFPG, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van haar, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de website zou worden geplaatst.

12.2. De levering van producten noch het verstrekken van diensten door OFPG leidt tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan de Klant.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1. Door een bestelling te plaatsen, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan OFPG om zijn persoonsgegevens te verwerken op strikt vertrouwelijk wijze enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

13.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, OFPG, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan OFPG te sturen.

13.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

13.4. Voor meer informatie omtrent haar privacybeleid, verwijst OFPG naar haar privacyverklaring.

14. NIETIGHEDEN EN VERVAL VAN RECHT

14.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen Partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

14.2. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door OFPG houdt geenszins een afstand van recht in.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

15.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen OFPG en de Klant worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen OFPG en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.